Wybór oferty - prace pielęgnacyjne - Zawodzie

 Kalisz, dnia 14.03.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na usługę pn.:
„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu w okresie  wiosenno-letnim 2017r.”

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:  Firmę Handlową MG Maria Gulczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 165

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne, określone w zapytaniu ofertowym.

 

Szczegóły wyboru i punktacja załączona w pliku na dole strony

 

***


Kalisz, dnia 08.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę pn.
„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie Archeologicznym
w okresie wiosenno-letnim 2017”

 

 1. Zamawiający

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062 7571608
faks 062 75 71 609
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 1. Przedmiot zamówienia

Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie Archeologicznym w okresie wiosenno-letnim 2017 r. o pow. 2,83 ha” obejmujące:

 • 3 –krotne koszenie trawników, majdanu i wałów ( pow. 9794 m 2 ) wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i zielska) oraz pielęgnacja alejek z zastosowaniem środków chwastobójczych.

 • 3 – krotne pielenie i odchwaszczanie o pow. 5047 m 2 skupin krzewów (berberys, róża pomarszczona, kostrzewa, mozga). Sukcesywna likwidacja starych zdrewniałych pędów we wszystkich krzewach, przycięcie róży pomarszczonej oraz częściowe usunięcie „pałki wodnej” w stawie wraz z utylizacją .

 1. Opis sposobu wyboru oferty.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Cena(waga 100%=100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cbx100 pkt

Gdzie Cn – cena najniższej oferty, Cb- cena badanej oferty

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia maja 2017 do 30.09.2017 r.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną dopiskiem:

Oferta na usługę „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w RezerwacieArcheologicznym” za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03. 2017 r. do godz.10:00.

 1. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest: Teresa WeberKierownik Działu Gospodarczego

 1. Załączniki

 

 1. formularz cenowy,

 2. oświadczenie.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo