Wybór oferty - wywóz nieczystości MOZK i oddziały 2020

Kalisz, dnia  09.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Okręgowe  Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego na  usługę pn.:„ Wywóz nieczystości komunalnych z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i  oddziałów”,  informuje, że oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.


***

Kalisz, dnia 2 grudnia 2019 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
wywozu nieczystości komunalnych
z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków, pojemnik SMP240 co dwa tygodnie (razem 26 pojemników),

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz, pojemnik SMP 240 co dwa tygodnie. W sezonie kwietnia do października raz w tygodniu (razem 40 pojemników),

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz, pojemnik SMP 360 raz w tygodniu (razem 52 pojemniki).

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na wywóz śmieci” do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Chopina 23 (pokój 203), 62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki :

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo