Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu

Ogłoszenie nr 510134503-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550109640-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1-WR-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż gablot muzealnych do budynku bramnego znajdującego się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz). Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawiera projekt autorstwa Marty Narbutt pn. „Ekspozycja stała Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. Gabloty muzealne” (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.2 Wytyczne do realizacji zamówienia: a) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu trzydziestu pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy, do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji prototypu gabloty. Szczegóły w punkcie 19.3. SIWZ, b) Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń muszą być wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu, c) Klosze muszą być zamykane zamkiem dyskowym o zwiększonej odporności na włamanie ze wskazaniem stanu zamknięcia lub uniemożliwiające wyciągnięcie klucza w pozycji otwartej, d) Wykonawca przygotuje gabloty pod katem montażu czujek wstrząsowych oraz czujek otwarcia, e) Oświetlenie gablot należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło odpowiednią prezentacje eksponatów znajdujących się wewnątrz gablot, f) Zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym i bezpieczeństwa leży po stronie Wykonawcy wybranego do realizacji niniejszego zlecenia, g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej trzech lat począwszy od dnia oddania prac na wszystkie wykonane przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów związanych z dostawą materiałów. h) Gabloty powinny być oznaczone znakiem CE, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806), i) Proponowane oświetlenie typu LED musi być zgodne z normą PN-EN 60598-2-1:1989 stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39154000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 39171000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Custom Cube T. Stępień P.Kodyra Sp. J.
Email wykonawcy: tomasz@customcube.pl
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 62
Kod pocztowy: 51-141
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2000000
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania pn.: "Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu". Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, unieważnił to postępowanie, bowiem wszystkie złożone oferty przekraczały budżet Zamawiającego. Zamawiający zdecydował przeprowadzić negocjacje z oferentem, który zaproponował najniższą cenę. Podstawę prawną stanowi art. 67 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

 

 

 

Ogłoszenie nr 550109640-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

 

Kalisz: Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/uniewaznienie-postepowania-wykonanie-dostawa-i-montaz-gablot-budynek-bramny-w-rezerwacie-archeologicznym.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu
Numer referencyjny  1-WR-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż gablot muzealnych do budynku bramnego znajdującego się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz). Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawiera projekt autorstwa Marty Narbutt pn. „Ekspozycja stała Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. Gabloty muzealne” (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.2 Wytyczne do realizacji zamówienia: a) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu trzydziestu pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy, do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji prototypu gabloty. Szczegóły w punkcie 19.3. SIWZ, b) Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń muszą być wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu, c) Klosze muszą być zamykane zamkiem dyskowym o zwiększonej odporności na włamanie ze wskazaniem stanu zamknięcia lub uniemożliwiające wyciągnięcie klucza w pozycji otwartej, d) Wykonawca przygotuje gabloty pod katem montażu czujek wstrząsowych oraz czujek otwarcia, e) Oświetlenie gablot należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło odpowiednią prezentacje eksponatów znajdujących się wewnątrz gablot, f) Zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym i bezpieczeństwa leży po stronie Wykonawcy wybranego do realizacji niniejszego zlecenia, g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej trzech lat począwszy od dnia oddania prac na wszystkie wykonane przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów związanych z dostawą materiałów. h) Gabloty powinny być oznaczone znakiem CE, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806), i) Proponowane oświetlenie typu LED musi być zgodne z normą PN-EN 60598-2-1:1989 stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych.

II.5) Główny Kod CPV: 39154000-6

Dodatkowe kody CPV:

39171000-1

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1. pkt. 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania pn,: "Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu". Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, unieważnił postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Wykonanie, dostawę i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”. Wszystkie złożone oferty przekraczały budżet Zamawiającego. Zamawiający zdecydował przeprowadzić negocjacje z oferentem, który zaproponował najniższą cenę.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

CUSTOM CUBE T. Stępień P. Kodyra Sp. J.,  tomasz@customcube.pl,  ul. Chrzanowskiego 62,  51-141,  Wroclaw,  kraj/woj. dolnośląskie

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo