Zapytanie ofertowe 3 - modernizacja - most Zawodzie

Zapytanie ofertowe na wykonanie
prac budowlano-remontowych mostu drewnianego
w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu
dla zadania „Modernizacja mostku drewnianego
w rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu"

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Tadeusza Kościuszki 12
62-800 Kalisz
REGON 000639512
NIP 6181045706 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Beata Tokarek, tel. 669 996 527.

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Podstawa prawna: art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) - Zamówienie poniżej 30 tys. euro.

2. Zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum w oparciu o cenę.

II. Informacje szczegółowe

 

2.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-remontowych mostu drewnianego, znajdującego się na terenie prawnie chronionym wpisanym do Rejestru Zabytków. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową TERMOPROJEKT Andrzej Cempel, Projekty-Kosztorysy, ul. Powstania Styczniowego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem uzyskanym z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

2.2 Nad przebiegiem prac z ramienia Zamawiającego czuwał będzie Tomasz Łuczak – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Beata Tokarek – specjalista ds. inwestycji MOZK oraz Marcin Magdziński – kierownik Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu.

2.3 Usługi według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów.

2.4 Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji robót Rezerwat będzie czynny i udostępniony zwiedzającym. Wykonawca będzie przeprowadzał prace w godzinach pracy Rezerwatu MOZK, a poza tymi godzinami – za pisemną zgodą i na zasadach określonych przez Dyrektora MOZK.

III. Obowiązki Wykonawcy

3.1 Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) dokonania wizji lokalnej w celu rozeznania technologii oraz rzeczywistego zakresu robót i zapoznania się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wykazania, iż dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.290 póz. zm.) oraz posiadającym kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź. zm.),

c) zapewnienia materiałów, narzędzi, wykwalifikowanych pracowników, środków transportu i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia,

d) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót,

e) ścisłego stosowania się do obowiązujących przepisów BiHP,

f) zabezpieczenia przejazdów i przejść w strefie prowadzenia robót,

g) zorganizowania własnym staraniem i na swój koszt zaplecza socjalno-technicznego oraz ponoszenia wynikających z tego kosztów. Zaplecze powinno być wyposażone w przenośną toaletę, pobór energii elektrycznej i wody,

h) zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia na terenie wykonywanych robót oraz drogach dojazdowych należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż., ochrony obiektów, roślinności, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu,

i) zatrudnienia na budowie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje, poparte właściwymi dokumentami,

j) uzgadniania wszelkich odstępstw od w/w dokumentacji z Zamawiającym i Projektantem, oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

k) ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych, w tym między innymi zniszczenia istniejących urządzeń, uzbrojenia podziemnego, drzew, zanieczyszczenia wód oraz od odpowiedzialności cywilnej obejmującej ludzi, materiały, sprzęt oraz wykonywane roboty,

l) opracowania planu BIOZ przed rozpoczęciem robót,

m) odtworzenia terenu wraz z ewentualnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni w technologii uzgodnionej z zarządcami terenów, do stanu pierwotnego (nie gorszego niż pierwotny) oraz uzyskania oświadczeń właścicieli terenu, na którym były prowadzone roboty, o przywróceniu terenu,

n) przekazania terenu Zamawiającemu po zakończeniu prac,

o) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi szkicami i domiarami w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem,

p) dokonania wszelkich niezbędnych powiadomień i zgłoszeń w trakcie realizacji robót,

r) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami, badaniami itp.,

3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na wykonanie zamówienia wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 80 tys. zł, z czego przynajmniej jedną robotę na obiekcie mostowym. Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych robót (w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku - załącznik nr 2a), wraz z załączeniem dowodów, określających, że roboty zostały wykonane należycie.

3.3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

a) Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie trudności wynikające z usytuowania budowy i realizacji robót odpowiadając za wszystkie szkody wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów.

b) Wykonawca odpowiada za szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego, chyba że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

c) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonywanych robót lub ich części (bądź kradzieży materiałów i urządzeń) Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

d) Wykonawca składa oświadczenie, że dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są mu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

e) Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tytułu wad lub braków udowadniając szkodę, jej wysokość i okoliczność, że szkoda ta stanowiła następstwo zaniedbania Wykonawcy,

f) Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonywaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

g) Kierownik budowy umożliwi wejście na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, wyszczególnionym w rozdziale II pkt 2.2.

IV. Termin realizacji:

a) przekazanie placu budowy – w terminie 2 dni od podpisania umowy,

b) rozpoczęcie robót – w terminie 3 dni od przekazania placu budowy,

c) zakończenie robót – po upływie 4 m-cy od przekazania placu budowy.

 

V. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

Ocena polega na:

5.1 Ustaleniu oferty o najniższej cenie i przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 100 pkt.

5.2 Porównanie ceny oferty kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:

 

cena oferty najniższej

_________________        x 100 pkt. = ... pkt

cena oferty badanej

5.3 Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość wykonania przedmiotu umowy.

5.4 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

5.5 Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

5.6 Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

5.7 Oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.


VI. Wymagane dokumenty:

 

a) druk oferty,
b) parafowany projekt umowy wraz z załącznikami do umowy,

c) kosztorys oferty,
d) kopie aktualnych uprawnień i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

VII. Miejsce , sposób i termon składania ofert:


7.1 Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 21.06.2018 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlano-remontowych mostu drewnianego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu.

7.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.3 Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

7.4 Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

7.5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej do zawarcia umowy.

7.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji finalnych warunków umowy.

 

VIII. Warunki płatności:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi Wykonawcami.
2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana z chwilą odbioru końcowego robót na podstawie dokumentacji powykonawczej i bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

3. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Brana będzie pod uwagę data obciążenia rachunku Zamawiającego.


XIX. Załączniki


Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 - Projekt umowy wraz z załącznikami.

Załącznik nr 4 – Projekt Budowlany pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury na terenie Oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu”.

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Załącznik nr 7 – Uzyskane pozwolenia.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo