Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konserwatorskiej dla zadania "Kompleksowa konserwacja i modernizacja MOZK"

Kalisz, 28 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konserwatorskiej dla zadnia Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Postępowanie o zamówienie prowadzone było z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp). W postępowaniu, w terminie do 28.05.2021 r. do godz.. 12:00 nie wpłynęły żadne oferty.  

Sylwia Kucharska, Dyrektor MOZK

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                       Kalisz, 21 maja 2021 r.

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz, tel. 062 75 71 608

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

Dane do korespondencji:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Szopena 23, pokój 203 (II p.)

62-800 Kalisz

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konserwatorskiej nad następującymi robotami:

  1. Remont konserwatorski białej chaty w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (roboty budowlane, roboty konserwatorskie),

  2. Remont konserwatorski pięciu zabytkowych chat drewnianych w skansenie etnograficznym w Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie: chaty wiejskiej, domu wyrobnika, obory, stodoły, spichlerza wiejskiego.

Do podstawowych obowiązków  inspektora nadzoru konserwatorskiego należy m.in.:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

  • sprawdzanie i odbiór robót konserwatorskich ulegających zakryciu lub zanikających, udział w czynnościach odbioru obiektów,

  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia podpisania bezusterkowego końcowego odbioru robót. Inspektor w ramach wynagrodzenia będzie również zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych. Przewidywany termin rozpoczęcia robót: lipiec 2021 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki z doświadczeniem w zakresie konserwacji drewna, z praktyką zawodową na co najmniej jednym drewnianym obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub wchodzącym w skład inwentarza muzealnego.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię uprawnień (poświadczoną za zgodność z oryginałem) oraz referencje.

2. Wykonawca zaświadcza, że wykona przedmiot umowy osobiście.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej i nieprzeźroczystej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konserwatorskiej dla zadnia „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie tymczasowej MOZK: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Chopina 23, pokój 203 (domofon 204), 62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest specjalista ds. inwestycji Beata Tokarek, tel. 669 996 527.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” bez stosowania ustawy Pzp;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo