Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie w 2021 r."

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

Przedmiotem zamówienia są prace pielęgnacyjne terenów zielonych o pow. 3,87 ha w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie (Russów 49, 62-817 Żelazków) w 2021 r. obejmujące:

  • czterokrotne koszenie trawników (pow. 25 700 m2) wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i zielska
  • jednokrotne (jesienią) wygrabienie liści zalegających na trawnikach wraz z wywozem

Termin realizacji zamówienia:

  • od 04 maja do 30 listopada 2021 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w  zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną dopiskiem: Oferta na usługę „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie w 2021 r.” za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Chopina 23 pokój 203, 62-800 Kalisz w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2021 r. do godz.10:00.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest kierowniczka Działu Gospodarczego Teresa Weber e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo