Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadnia "Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej"

Kalisz, dnia 06.05.2021 r.

 

WYNIKI

Zapytania ofertowego na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadnia

„Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”

 

Postępowanie o zamówienie było prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp).

I. Zamawiający: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji następujących kosztorysów inwestorskich:

1. Kosztorys remontu budynku dworku w Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii  Dąbrowskiej w Russowie (roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).

2. Kosztorys remontu konserwatorskiego białej chaty w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (roboty budowlane, roboty konserwatorskie).

3. Kosztorys remontu konserwatorskiego pięciu zabytkowych chat drewnianych w skansenie etnograficznym w Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie (roboty budowlane, roboty konserwatorskie).

III. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IV. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html w dniu 29.04.2021 r.,

na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOZK w tym samym dniu, oraz na darmowych portalach ogłoszeniowych:

  • https://kalisz.lento.pl/wykonanie-aktualizacji-kosztorysow,10301008.html
  • http://kalisz.oglaszamy24.pl/ogloszenie/547847148/kalisz-Wykonanie-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich.html
  • https://www.gumtree.pl/a-remont-i-budowa/kalisz/wykonanie-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich/1009273358350911424554709?activateStatus=pendingAdActivateSuccess
  • http://www.budowlanki.pl/ogloszenie/39925/Wykonanie-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich/

V. W postępowaniu, w terminie do 06.05.2021 r. do godz.. 12:00, ofertę złożyły następujące firmy:

 

 

 

Lp.

Nazwa firmy i adres firmy

Cena netto

Data i sposób złożenia oferty

1.

INŻYNIERIS Biuro Usług Technicznych Tomasz Łuczak

Ul. Złota 14/24, 62-800 Kalisz

NIP: 827-205-84-66, REGON: 301525066

3 500,00

 

06.05.2021 r.

Godz. 9:30

Osobiście

2.

POL-Inwest Andrzej Szajdziński

Ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz

NIP: 618-143-95-69, REGON: 302494876

16 260,00

06.05.2021 r.

Godz. 10:05

Osobiście

3.

KOMBUD Rafał Marciniak

Ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP: 971-067-84-43, REGON: 146886200

7 000,00

06.05.2021 r.

Godz. 10:45

Kurier

 

VI. W dniu 06.05.2021 r. dokonano komisyjnej oceny ofert w w/w postępowaniu.

Komisja w składzie:

1) Przewodniczący komisji - Beata Tokarek – specjalista da. inwestycji

2) Sekretarz komisji - Teresa Weber – kierownik Działu Gospodarczego

3) Członek komisji – Monika Klejszmidt-Stachyra – spec. ds. promocji.

VII. Firma spełniająca kryteria wyboru, której zostanie udzielone zamówienie:

Po przeanalizowaniu oferty oraz wszystkich załączników Komisja zgodnie stwierdziła, że oferta firmy INŻYNIERIS Biuro Usług Technicznych Tomasz Łuczak jest kompletna, a Oferent spełnia wszystkie kryteria wyboru wykonawcy.

VIII. Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

Sylwia Kucharska

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

 

 

 

 

 

 

Kalisz, 29 kwietnia 2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadnia Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz, tel. 062 75 71 608

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

Dane do korespondencji:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Szopena 23, pokój 203 (II p.)

62-800 Kalisz

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji następujących kosztorysów inwestorskich:

  1. Kosztorys remontu budynku dworku w Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie (roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).

  2. Kosztorys remontu konserwatorskiego białej chaty w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (roboty budowlane, roboty konserwatorskie).

  3. Kosztorys remontu konserwatorskiego pięciu zabytkowych chat drewnianych w skansenie etnograficznym w Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie (roboty budowlane, roboty konserwatorskie).

Wybrany Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, otrzyma od Zamawiającego pliki zawierające pozycje do aktualizacji w formacie .pdf.

Z uwagi na fakt, iż w najbliższym czasie Zamawiający planuje rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dla realizacji zamówienia publicznego, nie ma możliwości wcześniejszego wglądu w obecne kosztorysy, aby w przyszłości nie zakłócić zasady uczciwej konkurencji.

Na życzenie Zamawiający może podać ilość pozycji kosztorysowych przewidzianych do aktualizacji.

Po wykonaniu zadania należy przekazać Zamawiającemu jeden podpisany i opieczętowany egzemplarz wersji papierowej z każdego z kosztorysów oraz wersję w formacie .pdf oraz .ath na płycie CD/DVD.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują wiedzą i potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię uprawnień budowlanych (poświadczoną za zgodność z oryginałem) oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do Izby.

2. Wykonawca zaświadcza, że wykona przedmiot umowy osobiście.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej i nieprzeźroczystej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do dnia 06.05.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie tymczasowej MOZK:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23, pokój 203, domofon 204

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest specjalista ds. inwestycji Beata Tokarek, tel. 669 996 527.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” bez stosowania ustawy Pzp;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo