Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w oddziałach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                           Kalisz, dnia 09.12.2020 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

MOZK w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Konserwacja systemów telewizji przemysłowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w oddziałach MIZK", informuje, że oferta EL-TECH Sp. J Kubis i Wspólnicy, ul. Krotoszyńska 166, 63-400 Ostrów Wlkp. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Muzeum

                                                                                                                                                                                                                                                        Sylwia Kucharska 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kalisz, dnia 2 grudnia 2020 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów

sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w oddziałach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w następujących obiektach:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków,

- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz,

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu- Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz,

Szczegółowa informacja o systemach zawarta została w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Konserwacja w/w systemów polegać będzie na okresowym (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 2) sprawdzeniu i dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności konserwacyjnych w zakresie systemów SSP, SSWiN oraz CCTV, szczególności na:

a) sprawdzeniu instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń wszystkich systemów,

b) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzeń detekcyjnych, zasilających i sygnalizacyjnych (100% czujników),

c) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania stanowisk sterowania i nadzoru,

d) skontrolowaniu poprawności zapisu rejestrowanych obrazów i zdarzeń w postaci próbnego odtworzenia nagrania,

e) wyczyszczeniu obudów i obiektywów kamer, czujników ruchu i czujek dymu,

f) wykonaniu korekt ustawień urządzeń i parametrów systemów na wniosek użytkownika,

g) wykonaniu niezbędnych poprawek mających umożliwiających prawidłowe działanie systemów,

h) dokonywaniu na bieżąco wpisów do książek serwisowych systemów.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

 

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację systemów” do dnia 08.12.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej , ul. Chopina 23 (pokój 203) , 62-800 Kaliszu

 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.„Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” bez stosowania ustawy Pzp;

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wynikupostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

- Informacja o systemach SSWiN, CCTV i SSP w MOZK (załącznik 1)

- Formularz ofertowy (załącznik nr 2)

- Oświadczenie (załącznik nr 3)

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo