Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi monitoringu systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach

Kalisz, dnia 07.12.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę monitoringu systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach, informuje, że oferta 

PW. Flortech Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 18, 62-800 Kalisz została uznana za 

najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

  

                                                                                                 Dyrektor Sylwia Kucharska 

 

 

Kalisz, dnia 30 listopada 2020 r.

  

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi monitoringu

systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

ul. Kościuszki 12 

62-800 Kalisz 

tel. 062 75 71 608 

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie monitoringu pożarowego systemu sygnalizacji pożaru dla siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów.

Wymagana jest transmisja drogą radiową i telefoniczną w następujących obiektach:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków, centrala typu Polon 4100,

- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, centrala typu EUROPA 9000,

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz, centrala typu BOSCH FPA 5000,       

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz, centrala typu POLON 4100 

ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

 

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na monitoring SSP” do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Chopina 23 (pokój 203) 62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

VI. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1/administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2/Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn: Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach bez stosowania ustawy Pzp;

3/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4/Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5/obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6/w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7/posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

8/nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2

 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.         

 

 

 

Załączniki : 

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)    

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo