Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: "Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za rok 2021 i 2022"

Kalisz, 17 września 2021 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za rok 2021 i 2022

 

 

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz, tel. 062 75 71 608

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, zakończone sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportami (w dwóch egzemplarzach) w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy instytucji. W razie konieczności w ramach usługi należy wziąć pod uwagę udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Sprawozdanie dotyczy Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wybrana oferta będzie podstawą zawarcia umowy. Miejscem badania jest siedziba MOZK w Kaliszu. Koszty dojazdu i diet biegłego rewidenta pokrywa oferent.

 

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin sporządzenia sprawozdania (w dwóch egzemplarzach) przez biegłego rewidenta w terminie sporządzenia sprawozdania finansowego tj. odpowiednio do 31.03.2022 r. oraz 31.03.2023 r. W razie konieczności biegły rewident będzie zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, o czym zostanie poinformowany w stosownym terminie.

2. Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpis biegłego rewidenta wskazanego do badania sprawozdania finansowego MOZK na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które muszą być dołączone do oferty:

1. Poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta wskazanego do badania sprawozdania finansowego MOZK na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

2. Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot i biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu rozumieniu art. 69 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dotyczące MOZK.

3. Oświadczenie biegłego rewidenta o posiadanym doświadczeniu – wykaz badanych podmiotów badanych w ciągu ostatnich 4 lat, w tym przynajmniej 3 instytucji kultury.

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyżej 60 dni przed dniem złożenia oferty).

5. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. Dokument potwierdzający 90-dniowy termin związania ofertą.

 

VI. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (koszty dojazdu, diety, koszty wydruku opinii, koszty ewentualnego stawiennictwa na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego itp.).

 

VII. Miejsce i termin składania oferty

1. Pisemną ofertę zawierającą całkowitą cenę usługi należy złożyć w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022do dnia 24.09.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera, epuap lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie tymczasowej MOZK.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23, pokój 203 (domofon 204)

62-800 Kalisz

 

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzór stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od naboru ofert bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” bez stosowania ustawy Pzp;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo