Zapytanie ofertowe - świadczenie usł. nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Kalisz, dn. 11.01.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania pn.:
"Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację
oświetlenia parkowego w Oddziale Literackim – Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie”

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
NIP: 618-10-45-706
REGON: 000639512

Godziny pracy administracji: 730 – 1530
Tel. (62) 757-16-08, fax (62) 757-16-09
e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

https://www.muzeumwkaliszu.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkowego w Oddziale Literackim – Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie”.

Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja projektowa pn. „Projekt rewaloryzacji parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie” tom IV Instalacje elektryczne, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Park krajobrazowy wraz z Dworkiem Marii Dąbrowskiej jest wpisany do Rejestru Zabytków decyzją nr 445/A z dnia 09.06.1989 r.

kod CPV: Usługi nadzoru budowlanego – 71520000-9

Dokumentacja techniczna dotycząca ww. inwestycji dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

III. Wartość zamówienia

Całkowita wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro biorąc pod uwagę średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2477). Zatem postępowanie zostanie przeprowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

IV. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru

1). Do obowiązków inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 j.t. z późn. zm.), a w szczególności:

1. zapoznanie się z posiadaną przez Inwestora dokumentacją projektowo-kosztorysową,

2. pomoc Zamawiającemu w wyłonieniu Wykonawcy robót, w oparciu o wiedzę techniczną, doświadczenie, obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową,

3. zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym,

4. organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

5. uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,

6. obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Zamawiającego lub kierowników robót Wykonawcy. Należy przyjąć minimum 3 pobyty tygodniowo na placu budowy,

7. bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, podpisaną umową z Wykonawcą, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

8. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej,

9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie:

a) sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem,

b) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

c) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

d) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia,

10. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

11. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy a ponadto:

a) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej,

b) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru,

c) przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcą i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów,

d) rozliczenie etapów robót budowlanych względem harmonogramu rzeczowo-finansowego (odbiory częściowe, jeśli będą takowe przewidziane w umowie z Wykonawcą),

e) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

f) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych,

g) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań,

h) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

i) informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

j) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

k) uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych.

l) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót przez ich wykonawcę,

m) skompletowanie dokumentacji budowy i jej przekazanie zamawiającemu przed odbiorem końcowym,

n) w okresie gwarancji na wykonane roboty do uczestniczenia w komisjach powołanych do stwierdzenia ewentualnych wad nadzorowanych robót, a w przypadku ich stwierdzenia do sprawowania nadzoru nad ich usunięciem przez Wykonawcę robót w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie.

2) Zamawiający wymaga od Inspektora Nadzoru dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku (nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu) oraz w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba (wezwanie przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę robót budowlanych). Czas przyjazdu na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego nie może przekroczyć 2 godzin od chwili zgłoszenia.

V. Termin związania ofertą

1. Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia 31.12.2019 r., z tym że faktycznym terminem zakończenia prac jest podpisanie protokołu odbioru końcowego wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych, przy czym Inspektor Nadzoru zobowiązuje się w ramach umowy uczestniczyć także w odbiorze gwarancyjnym przed upływem okresu gwarancji robót budowlanych.

VII. Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm.).

VIII. Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu złożenia ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum jedną usługę nadzoru inwestorskiego obejmującą branżę elektryczną i/lub teletechniczną na inwestycji dotyczącej budowy/modernizacji instalacji elektrycznej przy obiekcie lub na terenie wpisanym do Rejestru Zabytków o wartości nadzorowanych robót elektrycznych min. 50 000,00 zł brutto

2. W/w usługi można wykazać dla jednej lub kilku inwestycji.

3. Sposób oceny warunku: weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

IX. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Legitymują się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
2. Posiadają uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytków zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),

3. Są członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2016 poz. 1725).

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie OC prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

X. Kryterium wyboru oferty

1. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.

2. Ocena polega na:

a) Ustaleniu oferty o najniższej cenie i przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 100 pkt.

b) Porównanie ceny oferty kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:

cena oferty najniższej

x 100 pkt. = ... pkt (max. 100 pkt)

cena oferty badanej

c) Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość wykonania przedmiotu umowy.

d) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

e) Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

f) Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

g) Oferent, który zostanie wyłoniony w drodze niniejszego postępowania jako najlepszy, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XI. Wymagane dokumenty

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 1,

b) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2,

c) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3,

d) referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie, można przedstawić także kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem,
e) kopie aktualnych uprawnień i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

XII. Miejsce , sposób i termin składania ofert

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 18.01.2019 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego).

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkowego w Oddziale Literackim – Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie”.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej do zawarcia umowy.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji finalnych warunków umowy.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11. Oświadczenia, o których mowa w zapytaniu ofertowym, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w SIWZ oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale.

12. Dokumenty, o których mowa w zapytaniu ofertowym, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w SIWZ oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

XIII. Warunki płatności

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi Wykonawcami.
2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana z chwilą odbioru końcowego robót na podstawie dokumentacji powykonawczej i bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

3. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. Brana będzie pod uwagę data obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIV. Załączniki

Załącznik nr 1 - Oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy.

XV. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn: Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” prowadzonym w trybie „Zapytania Ofertowego” bez stosowania ustawy Pzp;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo