Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy budowlanej

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062-757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl
www.muzeumwkaliszu.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zwraca się z zapytaniem ofertowym
na wykonanie ekspertyzy budowlanej dla dwóch obiektów znajdujących się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu: wieży bramnej i wieży obronnej.

 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest opracowanie ekspertyz budowlanych dla wieży bramnej i wieży obronnej. Dla każdego opracowania powinno się przeprowadzić pomiary i badania obiektów oraz wykonać obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. Opracowania powinny zawierać m. in.:

  • podstawę opracowania,

  • charakterystykę budynku,

  • określenie rodzaju i stopnia destrukcji poszczególnych elementów,

  • ocenę stanu technicznego obiektów i elementów konstrukcyjnych na podstawie oględzin i wcześniej wykonanych pomiarów i obliczeń,

  • przedstawienie rozwiązań ujawnionych problemów i usunięcia zagrożeń, wad czy nieprawidłowości.

W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt wykona badania wilgotności drewna i inne potrzebne badania, niezbędne do sporządzenia opracowań.

Ekspertyzę techniczną mogą wykonać osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, rzeczoznawca budowlany albo jednostka badawczo-rozwojowa bądź uczelnia posiadająca kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących budownictwa.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu.

Ekspertyzy należało będzie wykonać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz przekazać na płycie CD/DVD (w formacie PDF oraz DOC(DOCX), XLS(XLSX) i innych umożliwiających ich edycję w zależności od potrzeb). Ekspertyzy zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.09.2018 r.

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (wzór w zał. 1.)

 

III. Kryteria oceny oferty

Cena –100%

 

IV. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do 31 sierpnia 2018r. do godz. 12:00.

Ofertę można składać mailem na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo