Zapytanie - usługa konserwacji kotłowni

ZaZKalisz, dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji kotłowni
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062 75 71 608
faks 062 75 71 609
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji i nadzoru eksploatacyjnego kotłowni o następujących lokalizacjach i parametrach technicznych:

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz - kocioł gazowy TORUS TKS 240 KW, palnik CUENOD C 28S
- Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 60, 63-462 Lewków - kocioł olejowy Viessman 105 KW, kocioł olejowy Vitorond 36 KW,
- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków - dwa kotły elektryczne EKCO.L 18 KW.

Usługa polegać będzie w szczególności na:

1. nadzorze nad czynnościami eksploatacyjnymi zgodnie z instrukcjami fabrycznymi,
2. konserwacji urządzeń i armatury ciepłowniczej,
3. prawidłowej regulacji i wykorzystaniu urządzeń automatycznej regulacji kotłowni.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację kotłowni” do dnia 22.12.2016 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo