Zapytanie - usługa konserwacji systemów

Kalisz, dnia 13 grudnia 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach  

I. Dane zamawiającego 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12  62-800 Kalisz  
tel. 062 75 71 608  faks 062 75 71 609  
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w następujących obiektach:
- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków,
- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz,
- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz,
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz,
- Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 60, 63-462 Lewków. 

Szczegółowa informacja o systemach zawarta została w załączniku 1) do niniejszego zapytania ofertowego. Konserwacja w/w systemów polegać będzie na okresowym (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 2) sprawdzeniu i dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności konserwacyjnych w zakresie systemów SSP, SSWiN oraz CCTV, szczególności na:
a) sprawdzeniu instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń wszystkich systemów,
b) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzeń detekcyjnych, zasilających i sygnalizacyjnych (100% czujników),
c) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania stanowisk sterowania i nadzoru,
d) skontrolowaniu poprawności zapisu rejestrowanych obrazów i zdarzeń w postaci próbnego odtworzenia nagrania,
e) wyczyszczeniu obudów i obiektywów kamer, czujników ruchu i czujek dymu,
f) wykonaniu korekt ustawień urządzeń i parametrów systemów na wniosek użytkownika,
g) wykonaniu niezbędnych poprawek mających umożliwiających prawidłowe działanie systemów,
h) dokonywaniu na bieżąco wpisów do książek serwisowych systemów. 

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.  

IV. Kryteria wyboru ofert  

Cena 100%.  

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację systemów” do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.  

 

Załączniki:
- Informacja o systemach SSWiN, CCTV i SSP w MOZK (załącznik 1)
- Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
- Oświadczenie (załącznik nr 3)
- Wzór umowy (załącznik 4)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo