Zapytanie - wywóz nieczystości

Kalisz, dnia 8 grudnia 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wywozu nieczystości komunalnych
z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów 

 

I. Dane zamawiającego 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu  
ul. Kościuszki 12  62-800 Kalisz  
tel. 062 75 71 608  faks 062 75 71 609  
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów:
- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków, pojemnik SMP240 co dwa tygodnie (razem 26 pojemników),
- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz, pojemnik PAP 660 co dwa tygodnie (razem 15 pojemników),
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, pojemnik SM 340 raz w tygodniu (razem 54 pojemników). 

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.  

IV. Kryteria wyboru ofert  

Cena 100%.  

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na wywóz śmieci” do dnia 15.12.2016 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.  

 

Załączniki :  
- Formularz oferty (załącznik nr 1)
- Oświadczenie (załącznik nr 2)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo